top of page

 

PRIVACYVERKLARING MULTIFUN VZW

MultiFun vzw verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt; via de inschrijvingspagina op onze website.

Je privacy en vertrouwen zijn belangrijk voor ons dus wij stellen alles in het werk om je gegevens te beschermen en ze vertrouwelijk te behandelen.

 

Waarom hebben we jouw gegevens nodig?

MultiFun vzw verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • je de mogelijkheid te bieden om in te schrijven voor één van onze diensten

 • het registreren van je lidmaatschap of inschrijving

 • het afhandelen van jouw betaling

 • In orde brengen van de ongevallenverzekering

 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure

 • je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • je een fiscaal attest te sturen als je hier recht op hebt

 

MultiFun vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze erkenning als sportvereniging. MultiFun vzw verwerkt soms ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheidsgegevens:

  • Informatie die van vitaal belang is, bijvoorbeeld kwetsuren die je opliep waarvan een kampleider/monitor op de hoogte moet zijn of allergieën die je hebt waarvan de keuken van een kampplaats geïnformeerd moet zijn

  • De gegevens die nodig zijn om een ongevalsdossier te kunnen verwerken.

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:

  • Wij verzamelen enkel die gegevens die ouders zelf actief verstrekken via het inschrijvingsformulier op onze website.

  • Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@multifun.be.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens

MultiFun vzw zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • de duurtijd van je lidmaatschap

 • tot het fiscale attest van het vorige werkjaar is opgesteld.

 • zolang wettelijk verplicht is in het kader van onze erkenning als sportvereniging

 

Delen met anderen

MultiFun vzw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wil je iets wijzigen, inzien of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@multifun.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan zullen wij een controle uitvoeren, telefonisch of via je laatst gekende e-mailadres. MultiFun vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

MultiFun vzw neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt alle nodige maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zowel intern als met partners die gegevens voor ons verwerken. Als je hier vragen of twijfels bij hebt, neem dan contact op via info@multifun.be

bottom of page